ReadyPlanet.com
dot dot
เกี่ยวกับเรา

 

ก่อนจะเป็น Chira Academy


บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด (ASIA PACIFIC CONSULTANTS CO., LTD) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า APC จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2534 โดย ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมเวลากว่า 16 ปีจนทำให้สถาบันฯ มีชื่อเสียงในระดับสากล

 

จากประสบการณ์ทำงานในวงราชการกว่า 10 ปี ร่วมกับบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้จัดการ ผู้บริหาร นักวิชาการ และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานแขนงต่าง ๆ ประกอบกับแนวคิดที่จะเผยแพร่และขยายงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศให้เข้าถึงสังคมในทุก ๆ ระดับ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ จึงได้จัดตั้งบริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบริการให้คำแนะนำปรึกษา พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างครบวงจร

บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและคำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับชาติและระดับองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อรองรับผลกระทบจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์

เนื่องจากเรามีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในทุก ๆ สาขาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เราจึงมุ่งเน้นงานบริการให้คำแนะนำปรึกษาในทุก ๆ สาขาของการบริหารจัดการ อาทิ เช่น การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำโครงการและพัฒนาธุรกิจ การออกแบบและจัดทำโครงสร้างองค์กรและระบบงาน      การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรสำหรับการวางแผนดำเนินธุรกิจ การค้นคว้าทางด้านการตลาดและการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และการบริหารจัดการทั่วไป

นอกจากนี้เรายังได้ขยายงานไปในอีกหลาย ๆ แขนงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ด้วยโครงการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่สำคัญ คือ

 

1. Orient Pacific Century (OPC) และ Dr. Paul Temporal ประธานบริษัท Branding Asia จำกัด เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการสร้างและบริหารภาพลักษณ์ (Branding research) ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันจัดทำโครงการใหญ่ที่สำคัญ 2 โครงการ การทำวิจัยให้แก่ผลิตภัณฑ์เบียร์ยี่ห้อ Mittwida ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และงานวิจัยเพื่อกำหนดภาพลักษณ์ของเกาะช้างให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. Prof. Dr. Jarmo Lehtinen ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสัมพันธภาพของลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM  จากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการอบรมสัมมนาทางด้านเทคนิคการบริหารสัมพันธภาพของลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นประจำทุกปีและได้รับการตอบสนองอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้ารับการอบรม
 

 

Chira Academy

ความเป็นมา

          ด้วยวิสัยทัศน์ของ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ผู้นำของ บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานด้วยการสร้างเครือข่าย (Networking) ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มนักวิชาการและนักธุรกิจสมัยใหม่ในแขนงต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกฝ่ายพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานคุณภาพให้แก่สังคม ในด้านการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ด้วยการ สร้างความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในทุกองค์กร อันเป็นสิ่งที่จะพัฒนาองค์กรไปได้อย่างยั่งยืน จึงได้ตั้งชื่อกลุ่มของการทำงานในครั้งนี้ว่า “Chira Academy”

วิสัยทัศน์

          เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทั้งในระดับประเทศและระดับสากลที่ทำงานด้านพัฒนาองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นการวางรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโลก”

รูปแบบการบริการ

1. ออกแบบหลักสูตร และจัดฝึกอบรม (Designing Courses, In-House Training & Coaching)
2. จัดสัมมนา (Seminar) และทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ (Advisory) รวมทั้งให้บริหารจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
4. การทำวิจัยเชิงลึก (Research)
5. การวิจัย และวิเคราะห์ตลาด (Market Research & Survey)
6. วิทยากร / อาจารย์พิเศษแก่หน่วยงานต่าง ๆ
7. บริหารจัดการคุณภาพงานสอน 
    เช่น การออกแบบหลักสูตรและบริหารงานสอนหลักสูตรปริญญาโทสำหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
8. ผลิต “สื่อ” เชิงวิชาการ อาทิ
    • รายการโทรทัศน์
    • ผลิตสารคดี
    • รายการวิทยุ
    • คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
    • พ๊อคเก็ต บุ๊คส์


CHIRA ACADEMY กับวิธีการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

             CHIRA ACADEMY ยึดหลักสำคัญในการทำงานที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด ดังนั้นการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและคัดสรรทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถให้แก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุดเข้าไปทำงานในแต่ละโครงการจึงเป็นหัวใจสำคัญของเรา รวมทั้งการติดตาม วัดผลและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added) ให้แก่ลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


CHIRA ACADEMY กับเครือข่ายระหว่างประเทศ

• มหาวิทยาลัย วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
• IHR Asia (ประเทศออสเตรเลีย)
• Orient Pacific Century (OPC) และ Dr. Paul Temporal ประธานบริษัท Branding Asia จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ (Branding)
• Prof. Dr. Jarmo Lehtinen ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสัมพันธภาพของลูกค้า (Customer Relationship Management) หรือ CRM  จากประเทศฟินแลนด์

CHIRA ACADEMY กับงานผลิต “สื่อ” สร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา “คน”
“เราผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่สาธารณชน”

 • รายการโทรทัศน์ (Television Program)
 1.  รายการ “สู่ศตวรรษใหม่” (2538-ปัจจุบัน)
   ออกอากาศทาง สทท 11 ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 00.30-01.30น.
 2. รายการ คิดเป็น..ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” (2540-ปัจจุบัน)
  ออกอากาศทาง True Visions 08 (TNN2) ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 23.30 - 24.00น.
 3. รายการสู่ศตวรรษ “วิเคราะห์” (2543-2547)
  ออกอากาศทาง UBC7 ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4ของเดือน เวลา 13.00–13.50น.
 4. รายการมองไทย-มองเทศ (Local – Global) (2546)
  ออกอากาศทาง UBC7 ทุกวัน เวลา 23.00 – 23.30น.
   
 • รายการวิทยุ (Radio Program)
 1. ร่วมจัดรายการวิทยุ "Human Talk"  (2549-ปัจจุบัน) ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.00น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 96.5 MHz
 2. รายการวิทยุ "Business line and life" (2553 - ปัจจุบัน) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.  ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 96.5 MHz
 3. รายการวิทยุ “Knowledge to People” (2548-2549) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 19.00น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 96.5 MHz
 4. รายการวิทยุ “สู้ต่อไป” (2543-2548)ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 – 20.30น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 96.5 MHz

สิ่งพิมพ์
Chira Academy Publishing

 1. คอลัมน์ “บทเรียนจากความจริง” ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าทุกวันเสาร์หน้า 5
 2. คอลัมน์ "เรียนรู้จากกีฬา" ทางหนังสือพิมพ์สยามกีฬา
 3. คอลัมน์ประจำที่หนังสือ Recruit Update
 4. พ็อคเก็ตบุ๊คส์ “ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้” เวอร์ชั่น 1 
  (พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา – จีระ หงส์ลดารมภ์                                                                                                                                                                                                                        
 5. พ็อคเก็ตบุ๊คส์ “2 พลังความคิดชีวิตและงาน” “ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้” เวอร์ชั่น 2 
  (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ – จีระ หงส์ลดารมภ์) 


dot
สื่อสร้างสรรค์ของ Chira Academy
dot
bulletคิดเป็น..ก้าวเป็น
bulletสู่.. ประเทศไทย 4.0
bulletHuman Talk F.M.96.5
bulletหนังสือ 8K's+5K': ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน
dot
Blogs.. ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
dot
bulletChiraAcademy
bulletChiraKM


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Call Center :  0-2884-5548 - 9     
e-mail : awaraporn@gmail.com