ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติ ดร.จีระ

Dr.Chira Hongladarom

ศ. ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์
วัน/เดือน/ปี เกิด 7 กุมภาพันธ์ 2488
การศึกษา

 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโททางนโยบายรัฐ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์

ตำแหน่งปัจจุบัน


 •  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 • ประธานที่ปรึกษา Chira Academy ในนาม บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด

บทบาทและกิจกรรมที่สำคัญในปัจจุบัน

 • นายกสภาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ประสบการณ์ในอดีต

 • ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นผู้ก่อตั้งและอยู่ในตำแหน่งนาน 15 ปี)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
 • กรรมการค่าจ้าง
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานประกันสังคม
 • คณะกรรมการดำเนินงานช่วยคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในด้านสังคม
 • คณะกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย
 • คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน
 • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนหลักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนากำลังคน
 • รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ปรึกษาประจำของธนาคารโลก, UNDP, ESCAP
 • ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • อนุกรรมการว่างแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ(พ.ศ. 2549)                                                                                                      
 • ประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค (พ.ศ. 2547 -2549)                                                                                                                                                                                 
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์.ในพระบรมราชูปถัมป์
 • ประธานโครงการปริญญาเอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะกรรมการกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานด้านที่ปรึกษา

 • โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โครงการจัดทำ HR Master Plan ให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บมจ. มีเดีย อ็อฟ มีเดียส์
 • โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน
 • โครงการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีให้การไฟฟ้านครหลวง
 • โครงการดำเนินการปรับปรุงองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • โครงการสัมมนา เพื่อหาวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การวิจัยสำรวจบรรยากาศในการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • โครงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานประกันสังคม
 • โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรและสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในกิจกรรมด้านการจัดสรรทรัพยากรเกษตรให้สำนักงานเศรษฐกิจ
    การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บริษัท   TN - NIXDORF COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.
 •  ฯลฯ
   

 dot
สื่อสร้างสรรค์ของ Chira Academy
dot
bulletคิดเป็น..ก้าวเป็น
bulletสู่.. ประเทศไทย 4.0
bulletHuman Talk F.M.96.5
bulletหนังสือ 8K's+5K': ทุนมนุษย์คนไทยรองรับประชาคมอาเซียน
dot
Blogs.. ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
dot
bulletChiraAcademy
bulletChiraKM


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Call Center :  0-2884-5548 - 9     
e-mail : awaraporn@gmail.com