ค้นหา
  • Chira Academy APC

ทุนมนุษย์ยุค 4.0 ทักษะสำคัญที่ต้องเรียนรู้

รายการ: คิดเป็น...ก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

ตอน: ทุนมนุษย์ยุค 4.0 ทักษะสำคัญที่ต้องเรียนรู้

ออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 21.15 - 21.45 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ยิ่งเป็นเรื่องที่ทำให้มนุษย์ในยุคนี้และในอนาคตจำเป็นที่จะต้องรับมือกับปัญหา วิกฤต ความไม่แน่นอน ความเสี่ยงที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง และเกิดขึ้นแบบที่มนุษย์ไม่สามารถคาดเดา หรือตั้งรับได้ทัน

จากวิกฤตในครั้งนี้ น่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญของคนทั้งโลกในหลาย ๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติของการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ในยุคนี้และในอนาคต ที่จะต้องพัฒนาให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมที่จะจัดการและรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ และยิ่งไปกว่านั้น คือ ความสามารถในการคาดเดาปัญหาล่วงหน้า วิสัยทัศน์ คุณธรรมจริยธรรม และภาวะผู้นำ ที่จะช่วยสร้างความอยู่รอดและการพัฒนาได้

หากจะตอบคำถามว่า แล้วการพัฒนาทุนมนุษย์นี้ ที่หลาย ๆ คนเรียกว่ายุค 4.0 ทักษะสำคัญที่ต้องเรียนรู้มีอะไรบ้างนั้น คำตอบก็ คือ การพัฒนา “คน” หรือ “ทุนมนุษย์” ที่ได้ผลนั้น จะต้องพิจารณาความต้องการหรือบริบทของคนหรือทุนมนุษย์เหล่านั้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ อาจนำแนวคิดหรือผลการศึกษาต่าง ๆ มาเป็นแนวทาง

จากผลการศึกษาของ World Economic Forum ระบุทักษะที่จำเป็นของคนใน ปี ค.ศ. 2020 ดังนี้

1. แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้

2. มีวิธีการคิดเชิงวิพากย์

3. มีความคิดสร้างสรรค์

4. มีความสามารถในการบริหารคน

5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

6. มีความฉลาดทางอารมณ์

7. มีความสามารถในการตัดสินใจและประเมินได้ดี

8. มีการบริการที่ดี

9. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

10. มีความยืดหยุ่นทางความคิด


และในเรื่องการพัฒนา “คน” หรือ “ทุนมนุษย์” เพื่อตอบโจทย์อนาคต ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้พัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยเป็นแนวทาง หรือ เช็คลิสต์ของการพัฒนาอย่างได้ผล เรียกว่า “ทฤษฎี 8K’s+5K’s (ใหม่)” ซึ่งประกอบด้วย 8 ทุนพื้นฐาน และ 5 ทุนใหม่ ของมนุษย์ที่มีคุณภาพในยุค 4.0 และอนาคต
หัวใจที่สำคัญ คือ มิใช่เพียงแค่การตระหนักรู้ หากแต่ต้องลงมือทำ วิกฤตครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า “คุณภาพของทุนมนุษย์” มีความสำคัญมากเพียงใด และการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์เริ่มได้จากระดับที่เล็กที่สุด คือ ตัวเราเอง ที่จะต้องพิจารณาว่า จากนี้ไปเราจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง คนในครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร ไปจนถึงผู้นำในทุก ๆ ระดับของสังคม โดยเฉพาะผู้นำในระดับนโยบาย มีความสำคัญมาก ๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของสังคมและประเทศ และนำพาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริง

รายการคิดเป็น ก้าวเป็น กับ ดร.จีระ ก็ขอส่งกำลังใจถึงทุกท่าน ขอให้ทุกคนเราก้าวผ่านปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ ไปด้วยกัน และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ของสังคมอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป


เขียนสกู๊ปต์พิเศษโดย.. วราพร ชูภักดี

ดู 137 ครั้ง0 ความคิดเห็น