ค้นหา
  • Chira Academy APC

ยุทธศาสตร์เรื่องคนและกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำ

อัปเดตเมื่อ 8 เม.ย. 2020


ในกระแสของความผันผวนของโลกที่นำมาซึ่งการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ มิติของสังคมหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ต่างพยายามเร่งการพัฒนาให้อยู่รอด เข้มแข็ง และสามารถอยู่ในจุดของความได้เปรียบทางการแข่งขัน และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนความเป็นเลิศและศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กร ของธุรกิจ คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือ ทุนมนุษย์ ที่เป็นโจทย์ที่สำคัญของทุกองค์กร


ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ในฐานะนักคิดและนักปฎิบัติที่ทำงานด้านทุนมนุษย์ร่วมกับองค์กรต่าง ๆอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี นับเป็นคนแรก ๆ ที่พูดถึงและสร้างความตระหนักในความสำคัญของ “ทรัพยากรมนุษย์” ตลอดมาจนเป็นที่ประจักษ์ และได้นำเสนอ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารคุณภาพของทุนมนุษย์ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง” ไว้ดังต่อไปนี้


“ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารคุณภาพของทุนมนุษย์ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง” ในมุมมองของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประกอบด้วย 3 เรื่องหลักที่สำคัญ คือ (1) การปลูก หรือ การพัฒนา (2) การเก็บเกี่ยว หรือ การบริหาร (3) การลงมือทำให้เกิดผลสำเร็จหรือสร้างคุณค่า หรือที่เรียกว่า “Execution” บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน


ในเรื่องของการปลูกหรือการพัฒนา “คน” นั้น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้นำเสนอทฤษฎีทุน 8 ประการและทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่แต่ละองค์กรสามารถนำมาปรับใช้ได้

เรื่องการเก็บเกี่ยวหรือการบริหาร “คน”นั้น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้นำเสนอ “ทฤษฎี 3 วงกลม” กล่าวคือ การจะบริหารความเป็นเลิศของ “คน” องค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลักดังต่อไปนี้ คือ 1) บริบทขององค์กร 2) สมรรถนะของคนในองค์กร และ 3) แรงจูงใจให้คนทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ นอกจากนั้น ยังมีทฤษฎี HRDS ที่เป็นเครื่องช่วยในการบริหารคนได้อย่างดี โดยหลักของการสร้างการทำงานร่วมกัน ด้วย ความสุข (Happiness) การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน (Respect) การเคารพในศักดิ์ศรี (Dignity) และการมองความยั่งยืน (Sustainability) ร่วมกัน


สำหรับเรื่องการลงมือทำให้เกิดผลสำเร็จหรือสร้างคุณค่า หรือที่เรียกว่า “Execution” นั้น เป็นอีก 1 เรื่องที่สำคัญของยุทธศาสตร์เรื่องคนของทุกองค์กร และจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพิสูจน์ว่าการลงทุนในการพัฒนาคนนั้นไม่สูญเปล่า หากแต่ผู้บริหารจะต้องรู้จักใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่สามารถดึงศักยภาพของคนมาสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศขององค์กรให้ได้ เพราะทั้ง “คน” และ “องค์กร” มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศและศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ (ใส่รูป คน องค์กร ความเป็นเลิศ)


กรณีศึกษาที่น่าสนใจของ Google มีแนวทางการบริหาร “คน” ในแบบของทฤษฎี 3 วงกลม คือ จัดองค์กรที่น่าอยู่ คล่องตัว มีคนที่มีคุณภาพ และเน้นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทนหรือสวัสดิการ เช่น อาหารฟรี จัดทริปเที่ยวให้พนักงาน ปาร์ตี้ โบนัส ยิม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สำคัญ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สามารถสร้างสมดุลในชีวิตและงานให้แก่พนักงาน จนทำให้ Google เติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


คล้าย ๆ กันกับ Facebook ด้วยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และพนักงานมีความเครียดสูง ดังนั้น Facebook จึงให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน มีพื้นที่ด้านนอกสำหรับพักผ่อน มีคนที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการสร้างแรงจูงในทั้งในรูปแบบตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงสามารถดึงคนเก่ง ๆ เข้ามาร่วมงานและสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง


และสุดท้าย มีข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ brandinside.asia นำเสนอข้อมูลจาก Bob Moritz ผู้บริหารของ PwC บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่เคยทำงานร่วมกับซีอีโอทั่วโลกมาไม่ต่ำกว่า 1,200 คนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สรุป 4 ข้อที่ซีอีโอต้องทำเพื่อการบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ คือ

1. พัฒนาตัวชี้วัดให้เหนือไปกว่าเป้าหมายทางการเงิน

2. ใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจ (ในพนักงาน)

3. ลงทุนในการศึกษาของพนักงาน

4. ทำธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียทุกคน

ยุทธศาสตร์เรื่องคนและกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำที่กล่าวมานี้ น่าจะเป็นบทเรียนที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและองค์กรให้ก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะในยุคที่ต้องเร่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และคนคือกลไกที่สำคัญที่สุด

..................................................

เขียนโดย วราพร ชูภักดี

..................................................

รายงานพิเศษ :ยุทธศาสตร์เรื่องคนและกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำ

รายการ: คิดเป็น...ก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

ตอน: คิดเรื่อง “คน”

และตัวอย่างการพัฒนาวิธีคิดเรื่องคนเพื่อสร้างคุณค่าในกระบวนการยุติธรรม

ออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 21.00 – 21.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks


ดู 119 ครั้ง0 ความคิดเห็น