ค้นหา
 • Chira Academy APC

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาองค์การในยุค 4.0 (รายงานพิเศษ)

อัพเดตเมื่อ: 9 เม.ย. 2020

ด้วยกระแสของการพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำมาสู่ความสนใจและความตื่นตัวของทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์การต่างเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถยกระดับการพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ได้


หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้นำยุค 4.0 จัดขึ้นเพื่อสร้าง “ผู้นำ” องค์การในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์การและประเทศไทย 4.0 ให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดและหลักในการพัฒนา


หนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของหลักสูตรนี้ คือ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาองค์การในยุค 4.0 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และแง่คิดที่สำคัญจากการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่แนวทางการนำไปปฏิบัติดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้พูดถึง ยุค 4.0 ว่าคือ ยุคของนวัตกรรมและโลกที่ทันสมัยในการประยุกต์ Digital Life ผนวกกับนวัตกรรมที่แต่ละองค์กรต้องสร้างมาเพื่อให้มีลักษณะ เฉพาะและแตกต่างอย่างยั่งยืน เป็นยุคของการบริหารจัดการคน เป็นเรื่องของความเชื่อในความเป็นมนุษย์และคุณค่าที่มีอยู่ในตัวทุกคน (Human Being) และย้ำว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้ “หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ  Cost Effectiveness ไม่ใช่  Cost Benefit


ดร.สุเมธได้อธิบายว่า “ศาสตร์พระราชานั้น มุ่งเน้น 3 เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่

 • การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งศาสตร์พระราชาสอนให้เราคิดและทำอย่างรอบคอบ จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ ใช้วิธีคิดเพื่อการทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ด้งเช่นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่าง คือ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” • การบริหารจัดการ – ศาสตร์พระราชา เน้นเรื่องปฏิรูปการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้น Single management และ One Stop Services ซึ่งพระองค์ท่านทรงได้ทรงริเริ่มเป็นต้นแบบไว้ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้พัฒนาสถานที่เรียนรู้การบริหารในรูป Single Management เป็นสถานที่เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาอาชีพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชีวิตในรูปของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็น One Stop Services for Farmers เป็นสถานที่เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นแหล่งรองรับการอพยพของประชาชนให้เข้ามาพักอาศัยและทำมาหากินได้อย่างต่อเนื่องทันที

 • การพัฒนามนุษย์ – ศาสตร์พระราชาเป็นตัวอย่างของการสร้างโอกาสทางการศึกษา ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพระดาบส โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น


หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม จริยธรรม ยังเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาใน   ทุก ๆ ระดับและสุดท้าย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้มุมมองในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้การพัฒนาองค์การในยุค 4.0 ดังนี้

 1. บริหารงานด้วยหลักคุณธรรม คิดดี คิดชอบ

 2. วิสัยทัศน์สากล บนฐานความพอเพียง

 3. สร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า

 4. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า คุ้มประโยชน์

 5. สร้างเครือข่าย เกื้อหนุนกัน

 6. ปลายทางพอเพียง ประโยชน์สุขสมดุล

 7. มั่นคงและยั่งยืนเป็นจุดหมายปลายทาง

..........................................................................

รายงานพิเศษ โดย วราพร ชูภักดี

..........................................................................

รายการ: สู่ประเทศไทย 4.0 ตอน: ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ออกอากาศ: วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 14.30 น. สถานีโทรทัศน์: NBTรายการ: คิดเป็น…ก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

ตอน: ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาองค์การในยุค 4.0

ออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 21.00 – 21.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networksดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น