ค้นหา
  • Chira Academy APC

สู่.. ประเทศไทย 4.0

รายการ: สู่.. ประเทศไทย 4.0

ตอน: สู่.. ประเทศไทย 4.0

ออกอากาศ: วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.05 – 14.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับของสังคมอย่างต่อเนื่องกว่า 35 ปี และกว่า 24 ปี ที่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาคน องค์กร และสังคม ผ่านสื่อโทรทัศน์

รายการ “สู่ศตวรรษใหม่” เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นรายการแรกที่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ตั้งใจผลิตขึ้น เพื่อปลุกกระแสความสนใจของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของ “โลกาภิวัตน์” และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคนั้น ซึ่งหลายคนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นจากกระแสของ “โลกไร้พรมแดน” เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากและมิอาจคาดเดาได้ สาระความรู้ของรายการจึงช่วยปลุกพลังของการพัฒนา “คน” ในสังคมให้อยู่รอดและแข่งขันได้

จากกระแสของโลกาภิวัตน์ มาสู่กระแสของการพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมอาเซียน รายการ “สู่ศตวรรษใหม่” จึงมุ่งเป้าหมายมาสู่การนำเสนอสาระความรู้ และแนวทางการพัฒนาคนและสังคมเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งและสง่างาม และเรียนรู้การพัฒนาในมิติต่างต่างของประเทศเพื่อนสมาชิกในอาเซียนด้วย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สู่.. ประชาคมอาเซียน” ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

ปัจจุบันด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่กำลังเผชิญ คือ

1.กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)

2.กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap)

3.กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)

ประเทศไทย 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

และ “คน”หรือ “ทุนมนุษย์” เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น ในฐานะ “สื่อสร้างสรรค์” เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม และเป็นการเร่งการพัฒนา “คน” และ “สังคม” ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ให้หลุดพ้นจากกับดักต่าง ๆ ด้วยคุณภาพของทุนมนุษย์ รายการ “สู่.. ประชาคมอาเซียน” จึงได้ปรับชื่อรายการใหม่เป็น “สู่..ประเทศไทย 4.0” ซึ่งมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกพลังและคุณค่าของ “คน” ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบ 3 V. คือ 1.Value Added สร้างมูลค่าเพิ่ม 2. Value Creation สร้างมูลค่าใหม่ และ 3. Value Diversity สร้างมูลค่าจากความหลากหลาย พัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มี “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”


เขียนสกู๊ปต์พิเศษ โดย วราพร ชูภักดี


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น