ค้นหา
  • Chira Academy APC

การสร้างคนคุณภาพในยุค Disruptive World

อัปเดตเมื่อ 8 เม.ย. 2020

หลายคนกำลังตื่นตัวและสงสัยกับกระแสของโลกป่วน หรือ “Disruptive World” ที่กำลังเป็นโจทย์ที่สำคัญและความท้าทายของสังคมโลก ว่าควรจะต้องปรับตัวหรือพัฒนาอย่างไรจึงจะสามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม

Disruptive World หรือ “โลกป่วน” อาจพูดได้ว่ามาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ และส่งผลต่อไปถึงธุรกิจ อุตสาหกรรม องค์กร การศึกษา วัฒนธรรม และสังคมในทุก ๆ มิติ และคำตอบของทางรอดในวันนี้ก็คือ “คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในทุก ๆ ระดับ”


และจากงานสัมมนา “Human Talk's Fan Seminar” หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์

ในยุค Disruptive และ 4.0 (สู่กระบวนการ Chira Way)” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการออกอากาศ อสมท. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้ให้มุมมองที่สำคัญ เรื่อง การสร้างคนคุณภาพในยุค Disruptive World ไว้ดังต่อไปนี้


เรื่องแรกที่เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในเรื่องคน คือ ปรัชญาและความเชื่อว่า “ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด” และผู้นำในทุกระดับจะต้องมุ่งมั่นทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมียุทธศาสตร์ การลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์มีความจำเป็น พิสูจน์ได้จากประเทศสิงคโปร์ที่แม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่น้อยมาก แต่ด้วยคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ทำให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้าได้ไกลมาก


เรื่องที่สอง คือ เราต้องเข้าใจภาพใหญ่ของวงจรการพัฒนาศักยภาพของคนหรือทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เกิด เข้าสู่วัยเรียน วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนตาย เกี่ยวข้องกับใครบ้าง และผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้นมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในบริบทต่าง ๆ อย่างไร แนวคิดสถาปัตยกรรมทุนมนุษย์ หรือ HR Architecture ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้ฉายภาพและให้คำตอบในเรื่องนี้ไว้ได้อย่างชัดเจน


เรื่องที่สาม ยุทธศาสตร์ของการสร้างคนคุณภาพในยุคที่โลกป่วน ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องและทำไปด้วยกัน คือ (1) การปลูกหรือพัฒนา “คน” (2) การเก็บเกี่ยว หรือ การบริหาร “คน” ให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้สูงที่สุด และ สาม คือ การพยายามลงมือทำให้สำเร็จเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งในเรื่องนี้เป็นยเรื่องที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าการลงทุนในเรื่อง “คน” ไม่ได้สูญเปล่าและคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด หากแต่น่าเสียดายที่หลาย ๆ องค์กรไม่ได้ทำ และมองข้ามไป


เรื่องที่สี่ คือ คุณภาพของคนในยุคนี้และในอนาคตจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ในเรื่องนี้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้เปรียบเทียบให้เห็นแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ 8K’s+5K’s (ใหม่) กับ ผลการศึกษาทักษะที่จำเป็นของคนใน ปี ค.ศ. 2020 ของ World Economic Forum ไว้อย่างน่าสนใจ และยังได้เน้นย้ำถึงวิธีการ บรรยากาศ โอกาส และชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยปลดล๊อค “ศักยภาพของคน” ได้


เรื่องสุดท้าย คือ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ “คน” กับ “AI” ซึ่งในอนาคตมนุษย์จะต้องพัฒนาจุดแข็งเพื่ออยู่ร่วมกับ AI ให้ได้และสามารถใช้ AI สร้างคุณประโยชน์ให้แก่คนได้อย่างแท้จริง เพราะวันนี้มนุษย์มีคุณสมบัติหลายข้อที่สำคัญซึ่ง AI ยังไม่สามารถทดแทนได้


เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่กลุ่มเยาวชนก็ได้ตระหนักในเรื่องนี้ และมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองและสังคมร่วมสร้างคนคุณภาพในยุคที่โลกป่วนนี้ด้วยเช่นกัน จากกิจกรรม “โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนเราจะเป็นคนดี ครั้งที่ 8” โดย มูลนิธิเราจะเป็นคนดี ซึ่งได้เรียนเชิญ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ไปบรรยายพิเศษ เพื่อปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้แก่เยาวชนจาก 18 โรงเรียน กว่า 200 คนในกรุงเทพมหานคร ด้วยโจทย์ชวนคิดว่า “เมื่อท่านอายุ 40 ปี ท่านจะเป็นอะไร? จะนำความรู้วันนี้กลับไปเตรียมตัวอย่างไร?” ซึ่งทำให้เยาวชนต่างตื่นเต้น ชวนกันระดมความคิดวิเคราะห์ถึงภาพอนาคตของสังคม และภาพความฝันของตนเองและนำเสนอออกมาอย่างน่าสนใจ


ไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกที่ผันผวน หรือ Disruption หรือกระแสของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในยุคใดก็ตาม หากเราเข้าใจและให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของคน เราจะสามารถอยู่รอดและก้าวหน้าได้ หากแต่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกัน และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

...............................................................................

เขียนโดย วราพร ชูภักดี

...............................................................................

รายการ: คิดเป็น...ก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

ตอน: การสร้างคนคุณภาพในยุค Disruptive World

ออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.15 – 21.45 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networksดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น